LASTEAIA KOHA TAOTLEMINE JA VASTUVÕTT

Kadrina lasteaed Sipsikusse  saab kohta taotleda lapsele, kelle elukoht on taotluse esitamisel Eesti Rahvastikuregistri andmetel Kadrina vallas. Lasteaeda võetakse lapsi alates pooleteise aastaselt ja kelle vähemalt ühe lapsevanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kadrina vald. Lasteaeda vastuvõtu taotluse võib jätta rahuldamata juhul, kui eelpool nimetatud tingimused on täitmata.

Lapsevanemal tuleb lapsele lasteasutusse koha saamiseks täita vastav avaldus. Avaldus on võimalik esitada lasteasutuse direktorile koha peal või saata digiallkirjatatult e-postile: Anu.Faelmann-Klaus@kadrinasipsik.edu.ee .

Lasteaiakoha avaldusi järgnevaks õppeaastaks, ootame 1. maiks. Rühmade koosseis uueks õppeaastaks kinnitatakse hiljemalt 1. augustiks. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

LASTEAIAST LAHKUMINE JA LAPSE LASTEAIAST VÄLJAARVAMINE

Lapse lasteaiast lahkumise aluseks on vanema kirjalik avaldus.
Avaldus esitatakse direktorile vähemalt üks nädal enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise kuupäev.

Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma osalustasu terve kalendrikuu eest, sõltumata lasteaiast lahkumise kuupäevast. Toidukulu tasub lapsevanem lapse tegelike toidukordade eest.

Koolikohustuslik laps, kelle vanem ei ole direktorile esitanud hiljemalt 31. augustiks avaldust lapse lasteaiast väljaarvamise kohta või nõustamiskomisjoni otsust koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta, arvatakse lasteaiast välja.

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib, Kadrina Vallavalitsuse määrusega „Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord“ vastu võetud 04.02.2020 nr 1.