KADRINA LASTEAED SIPSIK KODUKORD
  1. Üldsätted
  2. Vanemate teavitamise kord
  3. Lapse lasteaeda tulek ja lahkumine, lapse puudumine
  4. Lasteasutuse teavitamise kord lapse puudumisest ja lasteaeda tulekust
  5. Lapse tervis, heaolu ja arengu toetamine
  6. Turvalisuse tagamine
  7. Vanema kohustus
  8. Lõppsätted

1. Üldsätted

1.1. Kadrina Lasteaed Sipsik kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest, lasteaia põhimäärusest ja õppekavast, kohaliku omavalitsuse korraldustest ja koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.
1.2. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik (KELS §92 lõige 1).
1.3. Kodukord ei sätesta neid asjaolusid, mis on kirjeldatud muudes õigus- ja haldusaktides.
1.4. Isiku suhtes, kes ei käitu kodukorra kohaselt, rakendatakse põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid meetmeid kehtivates õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.
1.5. Kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda lasteasutuse veebilehel, paberkandjal tutvumiseks kättesaadav igas rühmas.
1.6. Kodukorra kinnitab Kadrina Lasteaed Sipsik hoolekogu
1.7. Laps võetakse lasteaeda vanema kirjaliku avalduse alusel ja vastavalt avalduse esitamise järjekorrale.
1.8. Lasteaed asub Kadrina Pargi 5 ja lasteaia filiaal Hulja Tõnismäe 18. Infotelefon 32 55 084
1.9. Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni: kella 07.00-18.30;
1.10. Vastavalt töölepingu seadusele § 53 lühendatakse lasteaias tööpäeva kolme tunni võrra uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval päeval. Lasteaed suletakse 15.30. Lühendatud tööpäevadel ei pakuta lasteaias õhtuoodet.
1.11. Erandolukorras (nt eriolukorras, suvepuhkuste ja jõulupühade perioodil) muudetakse töökorraldust ning avatud on väiksem arv rühmi. Sellest teavitatakse eelnevalt lapsevanemaid. Valverühma avamisest ette teatamise aeg on vähemalt kaks nädalat.
1.12. Õppe- ja kasvatustegevus toimub lasteaias eesti keeles.
1.13. Rühmad töötavad päevakava alusel, mis on koostatud arvestades laste vanuselisi vajadusi.
1.14. Rühmade õppe- ja kasvatustegevused lähtuvad lasteaia õppekavast ja rühmade tegevuskavadest.

2.Vanemate teavitamise kord

2.1. Lasteasutus jagab infot vanematele e-lahenduse kaudu (ELIIS, e-kiri), lasteasutuse veebilehe kaudu ja rühmade infostendide kaudu.
2.2. Kadrina Vallavalitsuse raamatupidamine väljastab iga kuu alguses (hiljemalt 10. kuupäevaks) vanemale e- arve (soovi korral arve paberkandjal ja võimalus sõlmida ka otsekorraldusleping).

3. Lapse lasteaeda tulek ja lahkumine, lapse puudumine
3.1. Vanemal on õigus oma laps lasteaeda tuua ja sealt ära viia talle sobival ajal, järgides rühma tegevuskava ja lasteaia lahtiolekuaega.
3.2. Lasteaia õppekava omandamiseks on vajalik lapse lasteaias viibimine õppe- ja kasvatustegevuste toimumise alguseks 09.00.
3.3. Lapsevanem on kohustatud lapse õpetajale isiklikult üle andma, olles eelnevalt lapse lasteaiapäevaks ette valmistanud (lahti riietanud, korrastanud välimuse jne.).
3.4. Lasteaia personal vastutab lapse heaolu eest hetkest, mil vanem on lapse õpetajale üle andnud.
3.5. Kojuminekuks peab vanem oma lapsele isiklikult järele tulema. Juhul kui see ei ole võimalik, teavitab vanem õpetajat sellest, kes lapsele järele tuleb.
3.6. Õhtul on kohustus lapsele järele tulla vähemalt 10 minutit enne lasteaia sulgemist, hiljemalt 18.20
3.7. Lasteaiast lahkudes teavitab vanem alati rühmaõpetajat.
3.8. Bussiga saabuvad ja lahkuvad lapsed liiguvad täiskasvanud saatjaga.
3.9. Rühma töötajal on keelatud last anda selleks volitamata või joobe kahtlusega isikule. Alkoholi- või narkojoobe kahtluse korral helistab rühma töötaja teisele lapsevanemale ja teavitab lasteaia direktorit. Vajadusel teavitab direktor kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat, äärmuslikel juhtumitel ka politseid.
3.10. Koolieelsete rühmade laste iseseisev lasteaeda tulek või kojuminek on võimalik alates maikuust vastavasisulise kirjaliku kokkuleppe alusel vanemate ja rühmaõpetajate vahel. Lapse üksi liikumise eest võtab vastutuse ainult vanem.
3.11. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat rühma kontakttelefonil.
3.12. Eriolukordades kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, helistab rühma töötaja vanematele või volitatud esindajatele. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub, teavitab rühma töötaja direktorit lasteaeda jäetud lapsest ning direktor teavitab vajadusel politseid, siis toimitakse politsei korralduste järgi.

4. Lasteasutuse teavitamise kord lapse puudumisest ja lasteaeda tulekust
4.1. Vanem on kohustatud teatama lapse puuduma jäämisest ja taas lasteaeda tulekust ELIISi kaudu või rühmatelefonil.
4.2. Kui vanem ei ole lasteaeda teavitanud lapse mittetulekust kuulub päev vanema poolt tasustamisele.
4.3. Kui laps on lasteaiast puudunud, on vanem kohustatud teatama lapse tulekust päev varem hiljemalt kella 13.00, et laps arvestada toidule.
4.4. Lapse toidupäeva arvestamiseks on oluline, et vanem teavitab lapse lasteaiast puuduma jäämisest rühma telefonil,
4.4.1 Puuduma jäämisest teatamisel esmaspäeval rühma kuni kella 9.00 arvatakse laps toidult maha samast päevast,(arvestame haigestumisega nädalavahetusel)
4.4.2 Puuduma jäämisest teatamisel teistel tööpäevadel kuni kella 13.00 arvatakse laps toidult maha järgmisest päevast.
4.4.3 Puuduma jäämisest mitteteatamisel arvatakse laps toidult maha alates kolmandast päevast.
4.4.4 Pärast puudumist kohustub vanem eelneval tööpäeval hiljemalt kella 13.00 teatama lapse lasteaeda tulekust.

5. Lapse tervis, heaolu ja arengu toetamine
5.1. Vanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest.
5.2. Lasteaia töötajad koostöös kohaliku omavalitsusega kujundavad erivajadustega lastele nende arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.
5.3. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Rühmaõpetajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel on silmnähtavad haiguse tunnused (lööve, palavik, silmapõletik, nohu, köha, pedikuloos jne) kellel on kips/lahas või kes on eelneval päeval trauma tõttu külastanud erakorralise meditsiini osakonda).
5.4. Rühma töötajad jälgivad lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitavad lapse tervise-või käitumishäiretest vanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.
5.5. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse direktori määratud pedagoogiga.
5.6. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on kohustus teavitada õpetajat esimesel võimalusel.
5.7. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb võimaluse korral eraldada teistest lastest, lasteaia töötaja järelevalve all.
5.8. Lasteaia direktor teavitab telefoni teel või e- kirjaga Terviseametit ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.
5.9. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja käte pesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
5.10. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni antakse haigestunud või vigastatud lapsele vajadusel esmast abi, vajaduse korral võimaldatakse lamada järelevalve all.
5.11. Haiguse järgselt lasteaeda tulnud laps viibib koos teiste lastega õues. Samal ajal toimub ruumide õhutamine ja koristamine.
5.12. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu) ja liikumistundide tarbeks võimlemisriided.
5.13. Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivad jalanõud, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.
5.14. Lapsel on lasteaias ilmastikule vastavad õueriided, peakate ja jalanõud.
5.15. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke detaile (nt. pikad nöörid, pikad sallid vms.)
5.16. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad. Riided ja jalanõud tuleb markeerida lapse nimega.
5.17. Lasteaias toimub võimalikult palju laste tegevusi õues.

6. Turvalisuse tagamine
6.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevusi ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
6.2. Laste vaheliste kiusamisjuhtumite vältimiseks teevad lasteaia töötajad pidevat ennetustööd, mis toimub läbi koostöö koduga. Kiusamistele reageeritakse otsekohe. Vesteldakse lastega, otsitakse lahendusi ja sõlmitakse kokkuleppeid. Vajadusel antakse olukorrast vanematele teada. Raskematel juhtumitel kaastakse tugispetsialiste.
6.3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on võimalik vältida vigastuste tekkimist ja lastel on piisavalt palju ruumi mängimiseks.
6.4. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Õueala mänguvahendid ja võimlemisvahendid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
6.5. Lasteaeda võib kaasa tuua isiklikke mänguasju, arvestades rühmas kokkulepitud reegleid. Õpetaja ei vastuta kaasavõetud mänguasjade kadumise või katkimineku eest. Lasteaeda ei tohi kaasa võtta valju heli tekitavaid mänguasju.
6.6. Lasteaeda ei või tuua lapsele ohtlikke ja vägivaldsele mängule õhutavaid mänguasju. (nt püssid, mõõgad jne).
6.7. Lasteaiapäeva jooksul võib õuealal jalgratastega sõita ainult selleks ettenähtud ajal ja kokkulepitud kohas. Lasteaia territooriumil jalgrattaga sõitmisel on kohustuslik kanda kiivrit.
6.8. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastab õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarv koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.
6.9. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
6.10. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühmatöötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
6.11. Lastele on seatud hoonest ja territooriumilt väljamise piirangud:
6.11.1. laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos vanemaga või vanema volitatud esindajaga.
6.11.2. laps võib hoonest või territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga, kes teavitab minekust lasteasutuse juhtkonda. Väljasõitudeks täidetakse väljasõidu leht, millel on väljasõidu aeg, sihtkoht, sõitjate nimekiri ja vastutava isiku telefoninumber ning juhtkonna kinnitus.
6.12. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
6.13. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordile, loa olemasolul.
6.14. Lapsevanemad, lasteaiatöötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.
6.15. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile .
6.16. Vaimse turvalisuse ohust teavitatakse, kas suuliselt või kirjalikult viivitamatult direktorit, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi edasiandmine väljaspool lasteasutust olevatele isikutele või asutustele.
6.17. Majandusvaldkonda kuuluva füüsilise turvalisuse ohust teavitatakse viivitamatult majandusjuhatajat, kes võtab turvalisuse tagamiseks tarvitusele vastavad meetmed.
6.18. Lapse, lapsevanema või lasteasutuse töötaja sobimatu käitumise korral, mis ohustab teiste isikute vaimset või füüsilist turvalisust, on oluline hinnata olukorra tõsidust ning pöörduda lasteaia direktori või politsei poole.

7. Vanema kohustus
7.1. Vanem on kohustatud igakuiselt tasuma lapse toidukulud ja volikogu poolt määratud osalustasu.
7.2. Makseraskuste korral on Kadrina valla rahvastikuregistrisse kantud elanikel võimalik taotleda toetust.
7.3. Lasteaeda lõpetava lapse (kooliminejad, lasteaeda vahetades) vanem kirjutab direktorile avalduse, kus on fikseeritud lapse lasteaias viibimise viimane kuupäev.
7.4. Kooli minevatel lastel on võimalus lasteaias käia juulikuu lõpuni
7.5. Kontaktandmete muutumise korral tuleb teavitada oma rühma õpetajaid ja valla raamatupidamist.
7.6. Lapsevanem on kohustatud oma rühma õpetajaid teavitama lapsega seotud muredest (laps köhis, oli palavik, rahutu uni jne).

8. Lõppsätted
Ettepanekuid kodukorra muutmiseks võivad teha lapsevanemad, lasteaia töötajad, lasteaia hoolekogu liikmed ja vallavalitsuse esindajad.
Kadrina Lasteaed Sipsik kodukord on kinnitatud lasteasutuse seaduse §9² lõike 1 kohaselt hoolekogu otsusega 04.10.2023 (protokoll nr 1/2023)