Õpiüritus „Positiivse ja teadliku suhtumise säilitamine muutustes“
5.06.2021 Vainupeal superviisorite Ilona Sillak MA ja Maili Liinev MA poolt läbiviidud ning Harno poolt rahastatud koolitusel arutlesid osalejad kuidas säilitada positiivne meel ja teadlikkus muutustega toimetulekul. Vaheldusid eneseanalüüsil põhinevad individuaalsed ja grupitööd. Käsitleti teemasid: minu tugevused, arengukohad, inspiratsioon ja vajadused uueneva õpikäsitluse rakendamisel, teadlikkus iga inimese panusest meeskonnatöösse ning koostöös õppimisse.

Pikk koolipäev möödus märkamatult. Koolitus oli sisukas, valitses tulevikku vaatav ning igat töötajat väärtustav õhkkond.

Sa Keskkonnainvesteeringute keskuse
poolt finantseeritud keskkonnahariduse projektid:
18.04.2016- 19.06.2017 KIK 1 (toetatud 4070 €)

Külastatud looduskeskused: Sagadi looduskool, Lahemaa rahvuspargi keskus, Puhta Vee Teemapark Järsil, Tallinna Loomaaia Zookool Tallinnas. Rühmad läbisid 21 õppeprogrammi.

Lasteaia mõlema maja rühmad (13 rühma) osalesid õppeprogrammides: õpiti märkama looduse ilu, matkati, mängiti, tegutseti loodusmaastikel turvaliselt ja loodushoidlikult.

04.09.2017 – 31.05.2018 KIK2 (toetatud 1592 €)

Külastatud looduskeskused: RMK Sagadi looduskool, RMK Aegviidu Looduskeskus, MTÜ Emajõe Lodjaselts. Läbiti 7 õppeprogrammi.

Osales 7 lasteaiarühma: õpiti tundma puid, linde, loomi erinevail maastikel, märkama olulisi seoseid inimtegevuse ja looduskeskkonna vahel, käituma looduses turvaliselt ja loodushoidlikult. Seilati Porkuni järvel viikinglaeval Turm, õpiti tundma kaldataimestikku, putukaid ja kalu.

Mõned väljavõtted õpetajate tagasisidest 2 aastat kestnud projektidele:

Meie kolmeaastastele Lepatriinudele olid need esimesed väljasõidud. Altja loodusrajal tunnetasime-märkasime loodust enda ümber. Põnev oli merd ja metsa vaadata läbi luubi ja binokli. Kunstitegevus rannas oli loodust säästev: paberi asemel joonistasime liivale ja kasutasime looduslikke materjale. Piknikul tuletasime lastele meelde, et prügi metsa ei jäeta. Lastele olid kõik tegevused põnevad.

Väga sisutihe ja õpetlik päev: tutvumine meeltekeskustega (tuulekella kuulamine, metallist kera kompimine, päikeseloojangu vaatlemine ronitaimede vahelt, rooside lõhn, ravitaimede maitsmine).

Peale kevadel läbitud putukate programmi märkasid lapsed oluliselt rohkem putukaid. Vainupeal käies uurisid hoolega sipelgapesi ja käiguradasid. Ka ämblikud ei tekitanud enam nii palju võõristust.

Metsarada oli vapustavalt huvitav. Aga kui mere äärde jõudsime- vallandusid täielikud ja siirad emotsioonid.

Omaette elamus oli lastele vaateplatvormilt raba nägemine.

Lapsed said näha läbi katse, kuidas vesi jõuab kaevu, said teada, miks tekivad jäätmed, et neid on erinevaid liike ja jäätmeid saab ka uuskasutada.

Oleme väga rahul, et lasteaedadele projektide abil loodusharidust võimaldatakse.

Leidsime lastega, et õppida tulebki käies ja tegutsedes. Nii tarkust koguda ja uusi teadmisi saada on palju huvitavam.

1.10.2018 – 10.06. 2019 KIK3 (toetatud 1863.87 €)

Külastatud looduskeskused: RMK Sagadi looduskool, Jääaja Keskus, MTÜ Loodusring Tuhala, Tallinna Loomaaia Zookool. Läbiti 8 õppeprogrammi.

Osales lasteaia 9 lasterühma: kinnistati eelmiste aastate õppekäikudelt kogutud teadmisi oskusi uutes looduskeskkondades, tutvuti erinevate pinnavormide tekkelugudega, avardati arusaamu Eestimaa loodusrikkusest, erinevatest maastikest ja elukeskkondadest.

Projektide tulemusena on õpetajad märganud muutusi laste tegevuses:

Lapsed on abiks õueala koristamisel, märkavad maha visatud prügi ja teavad, kuhu see asetada. Lapsed märkavad nii looduses toimuvaid muutusi, kui ka erinevaid hääli looduses.

Peale õppeprogrammi me alati kordame kinnistame teema. KIK programmidega olid seotud näiteks nädalateemad Lemmikloomad, Metsloomad talvel, Linnud talvel. Meie lastel on laienenud silmaring.

Kõik vahetult kogetu ja nähtu omandab laps palju kergemalt ja kiiremini. Eelmiste aastate väljasõitudest on lastel ainult positiivsed mälestused, kõik kohapeal õpitu ja nähtu on toredasti meeles. Õppeprogrammides osalemine aitab õpetajal läbi viia keskkonnateadlikkuse õpetamise protsessi, muutes selle tunduvalt lihtsamaks.

Ka lastevanematelt oleme saanud ainult positiivset tagasisidet. Lapsed jagavad oma teadmisi ja oskusi ka kodus. Tänu projektile on lapsed muutunud looduse suhtes hoolivamaks. Laste teadmised väljenduvad õppekäikudel, õuesõppe- ja muudes mängudes.

1.09.2019 – 10.09.2020 KIK4 (toetatud 1058.80 €)

Sipsikute tormiline matkapäev Vainupeal.

Lepatriinud ja Mesimummud Sagadi looduskoolis.

Sagadi Looduskoolis käisid 13. augustil Lepatriinud ja Mesimummid. Programmi “Kes elab metsa sees?” läbisid lapsed ka nelja-aastasena. Nüüd oli sama kava vastav koolieelikutele. Programmi mõte oli läbi metsloomade uurimise ja võrdlemise Metsamuuseumis luua õiged arusaamad loomade suurusest ja liikumisviisidest. Lepatriinudel oli põnev ja tegus hommikupoolik, mis tipnes matkaga metsloomade radadel. Kõige lõpuks pidasime lõkke ääres ka vahva pikniku.

10. septembril asusid Päiksekiired, Krõllid ja Nublud bussi, et sõita mere äärde. Sipsiku lasteaia traditsiooniks kujunenud Vainupea matkad on alati oodatud. Kohale jõudes ootas meid ees Sagadi looduskooli õpetaja Tiina, kes õpetas lastele käitumist looduses , täiendas nende teadmisi seentest ja marjadest. Mere ääres mängiti mereteemalisi õppemänge. Põnevust pakkusid õpetajate Ingridi ja Maariti tähemäng ja puupakkudega võimlemine.

Sihtasutuse Innove rahastatud projektid
„Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritused.“
Kestvus 05.06.2017 -27.10.2017 (toetatud 2653 €)

Projekt algas hilis-kevadel 2017 suhtluspõhiste loengutega „Õpetaja eneseteostus ja enesehoid“ ja Rahulik vanem-rahulik laps“. Loengutega jätkasime suvepuhkuse järel: „Lapse arengumapp ja arenguvestlused lasteaias“, „Laste eneseregulatsioon, valik praktilisi töövõtteid lastega tegelevatele spetsialistidele“. 

Praktilised loengud, milles osalesid õpetajate kõrval ka lapsevanemad, said tagasisides väga hea hinnangu. Samas oli loengute järgselt võimalus küsida spetsialistidelt muredele lahendusi. Lastevanemate huvi praktiliste loengute vastu (registreerus 28 lapsevanemat) oli oodatud ja rõõmustav.

Projektitegevused lõpetasime septembrikuus RMK Sagadi metsakeskuse looduskooli metoodiku Tiina Jamsja juhendatud matkapäevaga „Märkan ja tunnen“ Viru rabas. Korjasime seeni, nautisime imelisi loodusvaateid, õppisime tundma taimi ja mängisime läbi õppemänge, mida lastega loodusretkedel soovi korral loovalt kasutada. Tervisliku matkapäeva ja ühtset meeskonnatunnet kasvatanud projektitegevused võtsime kokku Palmse kõrtsis muljetades ja rahvusroogi maitstes.

„Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritused jätkutegevustena“
Kestvus 3. aprill 2018 – 30. september 2018 (toetatud 2393 €) 

Parimate praktikate tundmaõppimisel Paide Sookure lasteaias ja Rakvere Rohuaia lasteaias hoidsime fookuses eelnenud projektiga seatud eesmärke kaasava hariduse ja uuenenud õpikäsituse rakendamiseks. Rohuaia lasteaias keskendusime tutvumisele kaasaegse ruumilahendusega ja töökeskkonna kohandamisvõimalustega efektiivseks õppekasvatustööks ja töökultuuri arendamiseks.

Sisutihedal ja harival koolituspäev Paide lasteaias jälgisime 6aastaste laste tegevust tahvelarvutitega, tutvusime rühmade mängu- ja õpikeskkondadega, kus õpetajad esitlesid omavalmistatud õppevahendeid. Praktilises loengus laste õpihuvi äratamiseks mängiti humoorikalt läbi erinevaid õpiolukordi. Soe vastuvõtt ja avatud suhtlemine Sookure lasteaiapere poolt avardas teadmist uueneva õpikäsituse võimalustest igapäevatöös.

Päeva lõpetas elamusrohke humoorikas retk ajamasinas SA Ajakeskus Wittenstein õppeprogrammis „Laste kasvatamine ja eluviis erinevatel ajaperioodidel“.

Sipsikupere koolitus Mäetagusel. Toetatud 4832.75 euroga

Sipsiku personali meeskonnakoolitus „ Sipsiku väärtuste ja koostööpõhimõtete väljatöötamine supervisiooni abil„  toimus Mäetaguse mõisas 13.-14. detsembril 2019 a.

Koolituse rahastust toetas SA Innove ja Euroopa Sotsiaalfond 4832, 75 euroga.

Kahepäevane  koolitusretk algas 13. detsembri  ja esimene kogemuste saamise peatus oli Mäetaguse lasteaed Tõruke.  Lasteaias on 5 rühma.  Mäetaguse lasteaia perel meeldib planeerida   ühiseks õppimiseks  „teema nädalaid.“ 

Näiteks „ Piimanädal“, „Liiklusnädal“, „ Veenädal.“ jne. Nädal planeeritakse kogu meeskonna koostööna ja viiakse läbi erinevate tegevuste ning üritustena. Selline õppemeetod toetab hästi meeskonnatööd. Toimuvad ühised töökoosolekud, jagatakse ülesandeid ja vastutatakse omale võetud kohustuste eest.

Sipsiku lasteaia töötajate meeskonnakoolituse ja supervisiooni korraldajateks ja läbiviijateks olid MTÜ Hooling koolitajad ja superviisorid Ilona Sillak ja Maili Liinev.

Koolitus oli nagu rännak, täis huvitavaid harjutusi, kolleegide märkamist ja tunnustamist ning üksteisega arvestamist. Samuti oli endasse vaatamist ja oma tugevuste tundmist.

Ühiselt leiti, et erinevused rikastavad. Positiivsus on edasiviiv jõud. Leiti, et inimeste rahulolu oma tööga on tähtis vundament. Ühiselt edasi liikumine, seatud eesmärkide saavutamine, see on meie meeskonna soov. Õppisime nägema ja hindama seda väärtust, mida erinevad inimesed ja uued teadmised meeskonnale ning organisatsioonile kaasa toovad. Mõistame „meie“ tunde tähtsust.

Koolitus lõppes 14. detsembri õhtupoolikul ja algas muljeid täis kojusõit.

Tänan kõiki peresid, tänu kelle vastutulelikkusele, saime me reede õhtupoolikul oma teekonda alustada. Tänan oma meeskonda kaasa töötamise ja liigutava kogemuse eest. Samm-sammult edasi astudes, kahte maja ühiseks meeskonnaks liites ja tööst rõõmu tundes, saavutame omale võetud eesmärgid.

Täname lapsevanemaid töötajatele ühiskoolitusteks aja võimaldamise eest!

Toetused summas 980 eurot

2017. aastal esitatud projekti lasteaiale džembede ostmiseks toetas Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ summas 440 eurot. Ostetud 10 pillil Džembel olid eriti innukad harjutajad poisid, kes muusikaõpetaja Mariann juhendamisel lasteaia pidude publikus emotsionaalse etteastega elevust tekitasid.

2018. aastal esitatud projekti väikekandlite ostmiseks toetas Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ summas 540 eurot, mille eest osteti lasteaiale 6 Meistripilli. Kandlemängijate huvigrupp harjutas hoolega esinemisteks muusikaõpetaja Merlin juhendamisel.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) toetused summas 1523 €

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse korraldatud taotlusvoorudest lastele IT keerukamate oskuste õpetamiseks vajalike seadmete soetamiseks on taotlus esitatatud aastatel 2017 ja 2020. Mõlemad taotlused rahuldati. Esimese taotluse raames soetati Blue-Bot 6 mesimummu komplektid ja LEGO Education jutualustaja kompl. Teise taotlusega lisandus 6 Qobo- eestikeelset programmeeritavat robotigu. Vahendid on aktiivses kasutuses huvilistele, keda käivad juhendamas abivalmis koolinoored.