ERIPEDAGOOG

Meie lasteaias on lastele, õpetajatele ja lapsevanematele toeks kolm eripedagoogi – Jane Li, Kristi ja Maiu.

Nende tööks on lapse üldoskuste ja kõne arengu hindamine ning toetamine, et ennetada ja leevendada lapsel esinevaid raskusi rühmaõpetaja pakutavates õppe- ja kasvatustegevustes. Nad aitavad õpetajal leida lapsele sobivaid lahendusi, sealhulgas luua õppevahendeid, õpetamaks lapsi samm-sammult ja neile sobival tasemel.

Augustis ja septembris toimub laste hindamine ja abivajaduse väljaselgitamine. Lapse abivajadusest teavitab eripedagoog lapsevanemat kirja või Eliisi kaudu.

Kontaktid: 

Maiu Essi  Maiu.Essi@kadrinasipsik.edu.ee
Jane Li Duder  JaneLi.Duder@kadrinasipsik.edu.ee
Kristi Mägi  Kristi.Magi@kadrinasipsik.edu.ee

LOGOPEED

Laste kõnearengut jälgivad ja toetavad logopeedid Ene ja Marie.

Ene toimetab Lotte, Krõlli, Pätu, Nublu ja Klaabu rühma lastega ning viib tegevusi läbi lasteaias.

Marie tegeleb Pöialpoisi, Mõmmiku, Päiksekiire, Tõrukese, Mesimummu, Lepatriinu, Hiirekese rühma lastega ning viib tegevusi läbi Kadrina tervisekeskuses.

Logopeedilise toe eesmärk on tagada lastele võimalikult varane kõne arenguprobleemide märkamine ja sekkumine. Logopeedid hindavad häälduspuudeid ning laste kõne arengut. Teevad koostööd lapsevanemate, õpetajate ning eripedagoogidega ning jagavad soovitusi lapse kõne paremaks toetamiseks. Oluline on, et lapsevanem teeks lapsega logopeedi poolt soovitatud harjutusi.

 

Kontaktid: 

Ene Udevald Eneudevald@gmail.com
Marie Petrovits Marie.Petrovits@kadrina.ee (lapsehoolduspuhkusel)

VARAJANE MÄRKAMINE JA KOOSTÖÖMUDEL

Koolist väljalangemine või kõrvalejäämine avaldab ümbritsevale mõju nii indiviidi, aga ka laiemalt ühiskonna ja majandusseisu arengu seisukohalt. Olukorda, kus laps või nooruk koolielust kõrvale jääb, põhjustavad eelkõige erinevad isiklikud, majanduslikud, hariduslikud aga ka perekondlikud tegurid ning paljudel juhtudel on lapse või nooruki koolielust kõrvale jäämine seotud varajases eas alguse saanud edasijõudmatusega.

Mudel annab ülevaate abivajava lapsega seotud info liikumise ja sekkumise korrast lasteaedades. Mudel koosneb kolmest etapist: märkamine, vajaduste selgitamine, eesmärgistamine/tegevuste elluviimine. Märkajaks on mõlemas lasteaias kõik lasteaiatöötajad, samuti lapsevanemad ning ka lapsed. 

Varajase märkamise mudel Sipsiku lasteaedades

Rohkem infot Kadrina valla kodulehel.

TUGIKESKUS


Lasteaed teeb koostööd valla tugikeskuse spetsialistidega. Tugikeskuses on meil abiks psühholoog Heivi Mäekivi ja logopeed Marie Petrovits. Psühholoog Heivi on vaimse tervise spetsialist, kes toetab lapsi, nende üldist arengut ja nõustab vanemaid, aidates nii muredega toime tulla ja leida probleemidele lahendusi.
Laste toetamiseks ja parima psühholoogilise abi andmiseks selgitab psühholoog varajase märkamise eesmärgil välja valla haridusasutustes psühholoogilist abi vajavad lapsed, kavandab vajaminevad sekkumised ja nende läbiviimise, nõustab peresid ja konsulteerib erinevaid osapooli lapse heaolu tagamiseks. Vajadusel suunab psühholoog lapse ja pere täiendavatele uuringutele ja/või teise spetsialisti vastuvõtule. Psühholoog viib läbi erinevaid infoloenguid/koolitusi pedagoogidele ja lapsevanematele.
Kadrina valla lastel ja noortel on võimalus saada kognitiiv-käitumuslikku teraapiat. See on efektiivne psühhoteraapia vorm, mis aitab toime tulle meelelu- ja ärevushäiretega. Teraapia keskendub kliendi mõtetele ja käitumisele, mida koostöös terapeudiga muutma hakatakse.

Kontaktid: 

Heivi Mäekivi heivi.maekivi@gmail.com
Marie Petrovits Marie.Petrovits@kadrina.ee

Teenuse osutamine toimub Kadrina tervisekeskuses Viru tn 6, Kadrina või haridusasutustes.

INNOVE RAJALEIDJA

Innove Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, kus töötavad logopeedid, eripedagoogid, psühholoogid ja sotsiaalpedagoogid. Rajaleidja pakub tasuta õppenõustamis-teenuseid ning annab hariduslikke soovitusi lapsevanematele ja haridusasutustele. Rajaleidjalt saavad tuge nii lapsevanemad kui haridustöötajad, kes tunnevad muret lapse arengu ja haridusteel toimetuleku pärast.

Kontakt: 

Telefon: + 372 735 0700
E-post: rajaleidja@rajaleidja.ee
Koduleht: www.rajaleidja.ee
Facebook: https://www.facebook.com/rajaleidja/