Projektid

Sa Keskkonnainvesteeringute keskuse
poolt finantseeritud keskkonnahariduse projektid:

 

 

 

18.04.2016-  19.06.2017 KIK 1

Külastatud looduskeskused: Sagadi looduskool, Lahemaa rahvuspargi keskus, Puhta Vee Teemapark Järsil, Tallinna Loomaaia Zookool Tallinnas. Rühmad läbisid 21 õppeprogrammi.

Lasteaia mõlema maja rühmad (13 rühma) osalesid õppeprogrammides: õpiti märkama looduse ilu, matkati, mängiti, tegutseti loodusmaastikel turvaliselt ja loodushoidlikult.

 

 

04.09.2017 – 31.05.2018 KIK2

Külastatud looduskeskused: RMK Sagadi looduskool, RMK Aegviidu Looduskeskus, MTÜ Emajõe Lodjaselts. Läbiti 7 õppeprogrammi.

Osales 7 lasteaiarühma: õpiti tundma puid, linde, loomi erinevail maastikel, märkama olulisi seoseid inimtegevuse ja looduskeskkonna vahel, käituma looduses turvaliselt ja loodushoidlikult. Seilati Porkuni järvel  viikinglaeval Turm, õpiti tundma kaldataimestikku, putukaid ja kalu.

Mõned väljavõtted õpetajate tagasisidest 2 aastat kestnud projektidele:

Meie kolmeaastastele Lepatriinudele olid need esimesed väljasõidud.  Altja loodusrajal tunnetasime-märkasime loodust enda ümber. Põnev oli merd ja metsa vaadata läbi luubi ja binokli. Kunstitegevus rannas oli loodust säästev: paberi asemel joonistasime liivale ja kasutasime looduslikke materjale. Piknikul tuletasime lastele meelde, et prügi metsa ei jäeta. Lastele olid kõik tegevused põnevad.

Väga sisutihe ja õpetlik päev: tutvumine meeltekeskustega (tuulekella kuulamine, metallist kera kompimine, päikeseloojangu vaatlemine ronitaimede vahelt, rooside lõhn, ravitaimede maitsmine).

Peale kevadel läbitud putukate programmi märkasid lapsed oluliselt rohkem putukaid. Vainupeal käies uurisid hoolega sipelgapesi ja käiguradasid. Ka ämblikud ei tekitanud enam nii palju võõristust.

Metsarada oli vapustavalt huvitav. Aga kui mere äärde jõudsime- vallandusid täielikud ja siirad emotsioonid.

Omaette elamus oli lastele vaateplatvormilt raba nägemine.

Lapsed said näha läbi katse, kuidas vesi jõuab kaevu, said teada, miks tekivad jäätmed, et neid on erinevaid liike ja jäätmeid saab ka uuskasutada.

Oleme väga rahul, et lasteaedadele projektide abil loodusharidust võimaldatakse.

Leidsime lastega, et õppida tulebki käies ja tegutsedes. Nii tarkust koguda ja uusi teadmisi saada on palju huvitavam.

 

1.10.2018 – 10.06. 2019 KIK3

Külastatud looduskeskused: RMK Sagadi looduskool, Jääaja Keskus, MTÜ Loodusring Tuhala, Tallinna Loomaaia Zookool. Läbiti 8 õppeprogrammi.

Osales lasteaia 9 lasterühma: kinnistati eelmiste aastate õppekäikudelt kogutud teadmisi oskusi uutes looduskeskkondades,  tutvuti erinevate pinnavormide tekkelugudega, avardati arusaamu Eestimaa loodusrikkusest ,  erinevatest maastikest ja elukeskkondadest.

 

 

Projektide tulemusena on õpetajad märganud muutusi laste tegevuses:

Lapsed on abiks õueala koristamisel, märkavad maha visatud prügi ja teavad, kuhu see asetada. Lapsed märkavad nii looduses toimuvaid muutusi, kui ka erinevaid hääli looduses.

Vahetu keskkond ja kogemine tekitas lastes kohapeal suurt huvi, tähelepanelikkust ja positiivseid emotsioone, mida veel mitmeid päevi laste omavahelistes jutuajamistes ja meenutustes kuulda oli.

Peale õppeprogrammi me alati kordame kinnistame teema. KIK programmidega olid seotud näiteks nädalateemad Lemmikloomad, Metsloomad talvel, Linnud talvel. Meie lastel on laienenud silmaring.

Kõik vahetult kogetu ja nähtu omandab laps palju kergemalt ja kiiremini. Eelmiste aastate väljasõitudest on lastel ainult positiivsed mälestused, kõik kohapeal õpitu ja nähtu on toredasti meeles. Õppeprogrammides osalemine aitab õpetajal läbi viia keskkonnateadlikkuse õpetamise protsessi, muutes selle tunduvalt lihtsamaks.

Ka lastevanematelt oleme saanud ainult positiivset tagasisidet. Lapsed jagavad oma teadmisi ja oskusi ka kodus.

Tänu projektile on lapsed muutunud looduse suhtes hoolivamaks. Laste teadmised väljenduvad õppekäikudel, õuesõppe- ja muudes mängudes.

 

 

 

 

 

 

 

Sihtasutuse Innove rahastatud projektid

 

 

„Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritused.“  Kestvus 05.06.2017 -27.10.2017

Projekt algas hilis-kevadel 2017 suhtluspõhiste loengutega „Õpetaja eneseteostus ja enesehoid“ ja Rahulik vanem-rahulik laps“. Loengutega jätkasime suvepuhkuse järel:  „Lapse arengumapp ja arenguvestlused lasteaias“,   „Laste eneseregulatsioon, valik praktilisi töövõtteid lastega tegelevatele spetsialistidele“.

Praktilised loengud, milles osalesid õpetajate kõrval ka lapsevanemad, said tagasisides väga hea hinnangu. Samas oli loengute järgselt võimalus küsida spetsialistidelt muredele lahendusi. Lastevanemate huvi praktiliste loengute vastu (registreerus 28 lapsevanemat) oli oodatud ja rõõmustav.

Projektitegevused lõpetasime septembrikuus RMK Sagadi metsakeskuse looduskooli metoodiku Tiina Jamsja juhendatud matkapäevaga „Märkan ja tunnen“ Viru rabas. Korjasime seeni, nautisime imelisi loodusvaateid, õppisime tundma taimi ja mängisime läbi õppemänge, mida lastega loodusretkedel  soovi korral loovalt kasutada. Tervisliku matkapäeva ja ühtset meeskonnatunnet kasvatanud projektitegevused võtsime kokku Palmse kõrtsis muljetades ja rahvusroogi maitstes.

 

 

„Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritused jätkutegevustena.“ Kestvus 3. aprill 2018 – 30. september 2018

Parimate praktikate tundmaõppimisel Paide Sookure lasteaias ja Rakvere Rohuaia lasteaias hoidsime fookuses eelnenud projektiga seatud eesmärke kaasava hariduse ja uuenenud õpikäsituse rakendamiseks. Rohuaia lasteaias keskendusime tutvumisele kaasaegse ruumilahendusega ja töökeskkonna kohandamisvõimalustega efektiivseks õppekasvatustööks ja töökultuuri arendamiseks.

Sisutihedal ja harival koolituspäev Paide lasteaias jälgisime 6aastaste laste tegevust tahvelarvutitega, tutvusime rühmade mängu- ja õpikeskkondadega, kus õpetajad esitlesid omavalmistatud õppevahendeid. Praktilises loengus laste õpihuvi äratamiseks mängiti humoorikalt läbi erinevaid õpiolukordi. Soe vastuvõtt ja avatud suhtlemine Sookure lasteaiapere poolt avardas teadmist uueneva õpikäsituse võimalustest igapäevatöös.

Päeva lõpetas elamusrohke humoorikas retk ajamasinas SA Ajakeskus Wittenstein õppeprogrammis „Laste kasvatamine ja eluviis erinevatel ajaperioodidel“.

 

 Sipsikupere koolitus Mäetagusel.

 

Sipsiku personali meeskonnakoolitus „ Sipsiku  väärtuste ja koostööpõhimõtete väljatöötamine supervisiooni abil„  toimus Mäetaguse mõisas 13- 14 detsembril.2019. aastal.

Koolituse rahastust toetas SA Innove ja Euroopa Sotsiaalfond 4832, 75 euroga.

 

 

 

Kahepäevane  koolitusretk algas 13. detsembri  ja esimene kogemuste saamise peatus oli Mäetaguse lasteaed Tõruke.  Lasteaias on 5 rühma.  Mäetaguse lasteaia perel meeldib planeerida   ühiseks õppimiseks  „teema nädalaid.“    Näiteks „ Piimanädal“  „Liiklusnädal“  „ Veenädal.“ Jne.  Nädal planeeritakse kogu meeskonna koostööna ja viiakse läbi erinevate tegevuste ning  üritustena. Selline õppemeetod toetab hästi  meeskonnatööd. Toimuvad ühised töökoosolekud, jagatakse ülesandeid ja vastutatakse omale võetud kohustuste eest.

Sipsiku lasteaia töötajate meeskonnakoolituse ja supervisiooni korraldajateks ja läbiviijateks olid MTÜ Hooling koolitajad ja superviisorid Ilona Sillak ja Maili Liinev.

Koolitus oli nagu rännak, täis huvitavaid harjutusi, kolleegide märkamist ja tunnustamist  ning üksteisega arvestamist. Samuti oli endasse vaatamist ja oma tugevuste tundmist.

Ühiselt leiti, et erinevused  rikastavad. Positiivsus on edasiviiv jõud.  Leiti, et inimeste rahulolu oma tööga on tähtis vundament.  Ühiselt edasi liikumine, seatud eesmärkide saavutamine, see on meie meeskonna soov. Õppisime nägema ja hindama seda väärtust, mida erinevad inimesed ja uued teadmised meeskonnale ning organisatsioonile kaasa toovad. Mõistame „meie“ tunde tähtsust.

Koolitus lõppes 14. detsembri õhtupoolikul ja algas muljeid täis kojusõit.

Tänan kõiki peresid,  tänu kelle vastutulelikkusele, saime me reede õhtupoolikul oma teekonda alustada. Tänan oma meeskonda kaasa töötamise ja liigutava kogemuse eest. Samm-sammult edasi astudes, kahte maja ühiseks meeskonnaks liites ja tööst rõõmu tundes, saavutame omale võetud eesmärgid.

 

 

 

Täname lapsevanemaid töötajatele ühiskoolitusteks aja võimaldamise eest!